Tudi z depozitom lahko dosežete več
kombinacija varčevanja v bančnem depozitu in investicijskem skladu
likvidnost vplačanih sredstev
možnost doseganja višjih donosov
vplačilo v sklad brez vstopnih stroškov
višja obrestna mera kot pri klasičnem depozitu

optimalna ročnost depozita 1 leto + 1 dan

abs-depozit_om_zelen

Odlična varčevalna kombinacija

Jamstvo za vloge PDF, 262 KB

ABS depozit je kombinacija naložbe v vzajemni sklad ALTA ABS in varčevanja v depozitu. Višino vplačila v sklad določite sami, pri čemer višje kot je vplačilo, višja je obrestna mera na depozit.

  • Kratica ABS je prispodoba za avtomobilski zavorni sistem. Podobno, kot v avtomobilu, ima tudi sklad ALTA ABS vgrajeno varovalko, ki stranko varuje pred višjimi izgubami. 
  • Sklad ALTA ABS ni geografsko ali panožno usmerjen podsklad. Čas negotovosti in visoke volatilnosti trgov zahteva izjemno prilagodljivost in aktivnost pri upravljanju naložb.
  • Cilj podsklada je doseganje donosov, relativno neodvisnih od tržnih razmer, primarno na osnovi kapitalskih dobičkov in ob visoki razpršenosti naložb.Sklad ALTA ABS je prvi sklad, ki vsebuje avtomatiziran varnostni sistem za obvladovanje tveganja naložb. Njegova pomembna prednost je, da temelji na kvantitativni strategiji, kar zagotavlja največjo možno racionalnost in preudarnost. 
  • Sklad lahko do 100% investira v različne naložbene razrede (delnice, obveznice in denar), kar pomeni da je v času neugodnih razmer možen tudi do 100% umik v denarna sredstva, medtem ko v času pozitivnega trenda prevladujejo delniške naložbe. 
  • Strategija svojo pravo vrednost pokaže na dolgi rok, kjer pride do izraza manjše nihanje vrednosti premoženja in izogibanje večjim negativnim trendom.

Zanima me
ABS DEPOZIT


OPOZORILO VLAGATELJEM
Ponudba velja za vezavo depozita nad 1 leto in hkratnega vplačila v investicijski sklad ALTA ABS. Sklad ALTA ABS je podsklad Krovnega sklada ALTA, ki ga upravlja ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju ALTA skladi d.d.). Prospekt Krovnega sklada ALTA z vključenimi pravili upravljanja, ter dokument s ključnimi podatki za vlagatelje je možno brezplačno dobiti na sedežu družbe ALTA skladi d.d. vsak delovnik od 9.00 do 15.00 ure, oziroma kadarkoli na spletni strani www.alta.si, ter na vseh pooblaščnih vpisnih mestih v času uradnih ur. Pooblaščena vpisna mesta so navedena na spletni strani www.alta.si. Vlagatelj ima tudi pravico do brezplačnega izvoda letnega in polletnega poročila. Pretekla donosnost naložbe ni pokazatelj njene donosnosti v prihodnosti. Z naložbo v ABS depozit del sredstev vplačate v bančni depozit, ki spada v sistem zajamčenih vlog Banke Slovenije, del pa vplačate v investicijiski sklad ALTA ABS. Ob tem posebej izpostavljamo, da naložbe v investicijske sklade niso bančni produkti in niso zajeti v sistem zajamčenih vlog, ki velja za depozite. Banka ne jamči za donosnost naložbe sredstev v investicijske sklade. Opozarjamo, da nalaganje sredstev v vzajemne sklade, ni naložba brez tveganja. Sberbank banka d.d. opravlja storitve trženja neprenosljivih investicijskih kuponov investicijskih skladov v obsegu in na način določen v pogodbi o sodelovanju z družbo ALTA skladi d.d. in ZISDU-3, ter podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.  Pridržujemo si pravico do sprememb.

Potrebujete pomoč?