Namen

Sistem SISBON je bil vzpostavljen z namenom: 

 • izpolnitve obveznosti, predpisane v 14. poglavju Zakona o bančništvu (ZBan-2),
 • zmanjšanja potencialnih tveganj pri sklepanju poslov s prebivalstvom,
 • zagotavljanja odgovornega kreditiranja in preprečevanja prezadolženosti posameznikov,
 • popolnejšega vpogleda v zadolženost posameznika in njegovo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti,
 • preglednejšega poslovanja s komitenti,
 • kakovostnejšega določanja bonitete in kreditne sposobnosti komitentov.


Več informacij je na voljo tudi na SISBON.

Podatki v SISBON

Banke, hranilnice ter druge pravne osebe, ki skladno z Zakonom o bančništvu (ZBan-2) posredujejo podatke v sistem so uporabnice in upravljavke zbirk osebnih podatkov svojih komitentov, fizičnih oseb v SISBON.

Svoje podatke v SISBON vzdržujejo in nadzirajo ter odgovarjajo komitentom in tretjim osebam za njihovo pravilnost in ažurnost ter izvajanje varstva skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in ZBan-2.

Podatki, ki jih banke, hranilnice in druge pravne osebe po 14. poglavju ZBan-2 dnevno posredujejo v SISBON, so:

Podatki o komitentu

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčna številka,
 • naslov stalnega prebivališča,
 • naslov začasnega prebivališča,
 • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),
 • podatki o sodnih in davčnih izvršbah (datum pravnomočnega sklepa o izvršbi in datum konca izvršilnega postopka).

  Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, za osebni stečaj 4 leta po pravnomočnosti sklepa o končanju postopka osebnega stečaja.

Podatki o poslih

 • vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim),
 • datum sklenitve posla,
 • oznaka valute,
 • znesek ob odobritvi,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek anuitete oz. obroka,
 • vrsta anuitete oz. obroka,
 • odplačilna doba v mesecih,
 • datum zapadlosti.

  Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.

Poslovni dogodki, ki vplivajo na potek posla – pozitivni dogodki

 • datum plačila obveznosti,
 • predčasno plačilo,
 • sprememba odplačilnega obdobja,
 • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oz. obroka.

  Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.

Poslovni dogodki, ki niso v skladu s pogodbo – negativni dogodki

 • datum nastanka zamude,
 • znesek obveznosti, s plačilom katere je oseba v zamudi,
 • izterjave, izvršbe,
 • odpoved posla zaradi zamude z izpolnitvijo obveznosti,
 • blokiranje in deblokiranje transakcijskega računa in osebne kartice z odloženim plačilom,
 • obdobje in vrsta moratorija.

  Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti.

Potrebujete pomoč?