Odprite svoj račun eObresti

Do računa lahko dostopate s pomočjo pametne kartice, PIN-a in čitalca ali z enim izmed kvalificiranih digitalnih potrdil SIGEN-CA, POŠTA®CA, HALCOM-CA ali AC NLB.

Fizične osebe imajo možnost dostopa tudi prek mobilne banke.