Banka v letu 2019

Leto 2019 je bilo za slovensko gospodarstvo oz. makroekonomsko okolje še naprej ugodno. Zadnja napovedana rast za leto 2019 v višini 2,8 % je sicer bistveno nižja kot v zadnjih dveh letih, vendar še vedno na dokaj visoki ravni, sploh v primerjavi z drugimi državami EU. To se je zrcalilo tudi v proračunu Republike Slovenije, ki je že tretjo leto beležil presežek. Dogajanje v drugem in tretjem mesecu novega leta daje vedeti, da so ti časi do nadaljnjega preteklost. Iz ugodne makroekonomske slike, ki se je kazala tudi v prvem mesecu novega leta, smo postopoma v manj kot mesecu dni prešli v ekstremno krizne razmere zaradi krize virusa COVID-19. Razvoja za naprej v tekočem letu 2020 v danih okoliščinah torej ni mogoče oceniti, razen da bo zelo, zelo zahteven.

Poslovno leto 2019 je bilo za banko vsekakor uspešno. V banki smo tako kot v preteklih letih v postopku planiranja za leto 2019 upoštevali tržne okoliščine (močna konkurenca, nizko oz. negativno obrestno okolje) ter rast predvsem usmerili na področje poslovanja s prebivalstvom (tako na depozitni kakor tudi na kreditni strani). V segmentih poslovanja s podjetji (mala, srednja in velika podjetja) pa smo pričakovali ter planirali zmerno in kontinuirano rast v skladu s strateškimi usmeritvami skupine Sberbank Europe.

Banka je večji del ciljev strateške usmeritve tudi realizirala: rast na kreditih prebivalstva v letu 2019 v primerjavi z 2018 je bila 4 %, medtem ko je bila pri pravnih subjektih malo manj kot 2 %. Znotraj pravnih oseb je najvišjo rast dosegel segment t. i. mikropodjetij (podjetja do enega milijona EUR prometa), kar je tudi skladno z usmeritvami. Segment malih in srednje velikih podjetij, kot najmočnejši segment, pa že nekaj let kaže sliko kontinuirane zmerne rasti, kar velja tudi za področje velikih podjetij. Podobna slika se kaže tudi na strani depozitov, kjer je banka beležila kar 14 % rast depozitov prebivalstva, pri pravnih osebah pa 5,1 %. Tudi ti podatki so skladno s strateško usmeritvijo, ki jo je banka sprejela.

Tako smo v Izkazu uspeha lahko beležili porast prihodkov v primerjavi s preteklim letom, tako obrestnih (3,3 %) kakor tudi neto ne-obrestnih prihodkov (kar za 29,7 %, kar je še posebej razveseljivo). Na drugi strani pa so se stroški poslovanja povečali za 4,7 %. Strošek neto rezervacij za tveganja je banka beležila v višini -3,68 mio. EUR. Banka je za leto 2019 beležila dobiček pred davki v višini 12,8 mio (oz. 10,4 mio. EUR po davkih). Takšen rezultat je celo nekoliko višji od planiranega (+0,5 mio. EUR).

Rezultat se v banki ocenjuje kot dober in soliden, zlasti ker je bil dosežen iz rednega tekočega poslovanja in enkratni učinki (pozitivne neto rezervacije, prodaja obveznic itd.) niso imeli nikakršnega bistvenega vpliva (kar pa ne velja za celoten bančni sistem, saj je znaten del rekordnega rezultata bančnega sistema dosežen tudi iz enkratnih učinkov).

V letu 2019 nam je uspelo tudi izboljšati kazalec CIR (63,8 %) v primerjavi z letom 2018 (66,3 %) in tako ustaviti trend rasti tega kazalca v prejšnjih letih.

Kot že omenjeno, smo v banki v letu 2019 pomembno povečali depozitno bazo fizičnih oseb. Tako bomo ravnali tudi v prihodnosti. Poleg tega smo se v banki v letu 2019 glede refinanciranja posluževali tudi programov, ki jih ponuja SID-banka, in delno programov ECB TLTRO, čeprav smo ta del sredstev tekom leta nekoliko zniževali (podobno kot leto prej). Glavni likvidnostni kazalec LCR se je med letom gibal med 130 in 150 %, na koncu leta banka izkazuje podatek v višini 151 %.

Leto 2019 je zaznamovalo tudi dejstvo, da je banka na področju reševanja slabih naložb beležila izredno uspešno leto in volumen teh znižala z 121 mio. EUR (konec leta 2018) na 58,6 mio. EUR. S tem so se bistveno popravili tudi kazalci NPL-ratio (4,1 %) in NPE-ratio (2,6 %). Kazalec pokritosti NPL z rezervacijami se je dvignil s 50,0 na 51,9 %. Kot je bila politika razreševanja teh naložb že v preteklosti, smo bili v banki tudi v letu 2019 usmerjeni na posamezni primer in doseganje maksimalnih poplačil iz naslova zavarovanj oziroma pri prodaji terjatev. Lahko povzamemo, da je banka še naprej dosegala visok odstotek povprečnega končnega poplačila razrešenih slabih naložb. Podatki kažejo, da je od vseh končno zaključenih primerov od leta 2015 dalje (nad 300 primerov) banka v povprečju beležila nad 70-odstotno poplačilo.

Kapitalska ustreznost banke je na solidni ravni in je ob koncu leta 2019 znašala 16,3 %, medtem ko je znašal TIER I oz. CET1 količnik 14,5 %. Kapitalsko opremljenost banke lahko torej ocenimo kot dobro in predstavlja ustrezni temelj za nadaljnje poslovanje.

Število zaposlenih v letu 2019 se v primerjavi z minulim letom ni bistveno spremenilo, ob koncu leta je banka zaposlovala 382 delavcev. V banki skrbimo za redno in ustrezno izobraževanje zaposlenih na številnih področjih. Pri tem uporabljamo različne izobraževalne metode, in sicer od udeležb na internih in eksternih seminarjih ter kongresih kakor tudi prek e-izobraževalnih platform ter skrbimo za razvoj vodilnih kadrov. Banka ima vzpostavljen nasledstveni program za ključne kadre banke ter vodi na tem področju številne izobraževalne programe. Med letom 2019 je prišlo v banki tudi do spremembe v sestavi uprave, v drugi polovici leta se je banki pridružil nov član uprave za področje upravljanje s tveganji.

Na informacijsko-tehnološkem področju smo nadaljevali avtomatizacijo sistemov front-end in med drugim zaključili proces za delo z zunanjimi pogodbenimi partnerji. Nadaljevali smo optimizacijo procesov vseh potrošniških kreditov in Ideal kartice. Že drugo leto smo implementirali nove procese v okviru robotske avtomatizacije (RPA). V zadnjem četrtletju smo svojim poslovnim strankam ponudili prenovljeno spletno banko in izvedli več nadgradenj mobilne banke. Hkrati smo za poslovanje s pravnimi osebami uvedli novo CRM-orodje. Posebno pozornost smo namenili nadgradnji kibernetske varnosti, ki ostaja ena od bistvenih prioritet tudi za leto 2020. Začeli smo tudi s projekti e-identitete, video identifikacije in omogočanja elektronskega podpisovanja dokumentov, kar bo našim strankam bistveno olajšalo vzpostavitev in nadgradnjo poslovnega sodelovanja na daljavo.

V Sberbank smo zelo ponosni na rast prepoznavnosti banke in na visoko raven zadovoljstva strank. Celotna prepoznavnost banke se je povečala na kar 93 %. Medtem je indeks zadovoljstva strank Sberbank banke znašal 33, kar je precej nad slovenskim povprečjem, ki je nekoliko nad 20 (vir: Raziskovalna hiša Valicon). Prepoznavnost banke kot tudi promocijo glavnih bančnih produktov smo gradili s pomočjo preciznega in tematsko podprtega oglaševanja. Ob tem smo se naslanjali na večletno sodelovanje s Smučarsko zvezo Slovenije in Odbojkarsko zvezo Slovenije. Hkrati smo skozi leto z donacijami številnim mladim športnikom pomagali pri uresničevanju njihovih ciljev. V banki se zavedamo tudi pomena družbene odgovornosti in vpetosti v širše družbeno okolje. Nedvomno so za nas pomembni temelji odgovornosti zagotavljanja stabilnosti poslovanja banke ter bančnega sistema nasploh. Zavedamo se, da upravljamo sredstva, ki nam jih zaupajo deponenti, zato moramo s tem zaupanjem tudi ustrezno ravnati. Prav tako pa se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo do svojih zaposlenih. Velik del pozornosti namenimo zdravemu okolju pri delu, smo pa tudi nositelj certifikata »družini prijazno podjetje«.

Uspešno poslovanje v letu 2019 je nenazadnje uspeh celotnega kolektiva Sberbank banke, d. d., ki mu je uspelo oblikovati nabor bančnih produktov in storitev, ki jih uporablja čedalje več strank. S tem »socialna skupnost Sberbank v Sloveniji«, ki jo na eni strani tvorijo zaposleni banke, na drugi pa naše stranke, nenehno narašča.

Leto 2020 se je začelo, kot se je staro končalo. V prvih dveh mesecih je bil rezultat banke skladen s pričakovanji. So pa dogodki, povezani s covidom-19 popolnoma spremenili okoliščine, v katerih bo banka poslovala v letu 2020. Računati je treba, da bodo imele posledice razvoja dogodkov razsežne negativne vplive na ekonomsko okolje in s tem tudi na poslovanje bančnega sistema že med letom 2020 in prav gotovo tudi v letih, ki sledijo. Nujno potrebno bo predvsem zagotoviti uskladitev zakonskih ukrepov z bančno regulatornimi okviri.

V Sberbank banki, d. d., smo prepričani, da bomo znali te izzive s hitrimi in primernimi ukrepi ter s preoblikovanjem načina poslovanja ustrezno premostiti. Prepričani smo, da imamo za tako ravnanje ustrezno kadrovsko sestavo in zadosti menedžerske modrosti.