Banka v letu 2014

Za Sberbank banko, d. d. je bilo 2014 leto, v katerem se je blagovna znamka, ki je vstopila na trg leta 2012, dokončno uveljavila in postala splošno prepoznaven in cenjen bančni naslov.

Istočasno je leto 2014 zaznamovalo tudi dejstvo, da je banka po dveh letih močne rasti predvsem na kreditnem poslovanju postopoma upočasnila rast in nadaljuje z zmerno dinamiko razvoja. To v prvi vrsti velja za segment poslovanja s podjetji, manj pa za področje mikro podjetij in fizičnih oseb, na katerih je bila tudi v letu 2014 zabeležena močna rast. Nadaljevalo se je povečanje obsega poslovanja na depozitni strani, tako na področju podjetij kakor tudi pri fizičnih osebah.

Banka je v letu 2014 dinamiko rasti poslovanja v segmentu poslovanja z velikimi ter malimi in srednjimi podjetji upočasnila ter na koncu dosegla povečanje v tem segmentu poslovanja za 7 %. Zmerno rast predvidevamo tudi v prihodnjih letih. Tej spremembi strategije na eni strani botruje močna rast v letih 2012 in 2013, ki ji mora po naravi slediti obdobje zmerne rasti, na drugi strani pa tudi prilagoditev strategije skupine Sberbank Europe AG s predvideno višjo rastjo v segmentih mikro podjetij in fizičnih oseb. Temu primerno je rast, ki jo je banka dosegla ne teh dveh področjih, bistveno višja (45 %). Na depozitni strani je banka beležila zavidljivo rast (30 %), in to v vseh segmentih. Pri poslovanju s podjetji je bila zabeležena nekoliko višja rast kot na strani poslovanja s prebivalstvom.

Prav tako želimo izpostaviti dejstvo, da je banka v letu 2014, enako kot v prejšnjih letih, pridobila depozite od države oz. Ministrstva za finance, kar je značilno za celotni bančni sektor. Banka je pri refinanciranju uporabljala (in tako predvideva tudi za naprej) programe, ki jih ponuja SID banka ter v omejenem obsegu tudi programe t. i. TLTRO od ECB.

Rast obsega poslovanja se je odražala v povečanju prihodkov v skoraj vseh segmentih: neto obrestni prihodki so se zvišali za 36 %, še posebej zadovoljni pa smo lahko s povečanjem neto prihodkov iz naslova provizij za 56 % ter iz naslova izvedenih finančnih inštrumentov za 179 %. Razveseljivo je, da smo v letu 2014, kot že leto prej, pridobili nove komitente. Tako smo v primerjavi z letom 2013 število strank povišali za 31 %. Kot že v letu 2013 se je tudi v letu 2014 banka zaradi povečanja števila strank, obsega poslovanja ter nekaterih sprememb v sami organizaciji banke (predvsem na področju poslovanja s prebivalstvom in mikro podjetji) kadrovsko okrepila in ob koncu leta 2014 šteje 325 zaposlenih. Posledično so se povečali stroški dela, stroški administracije in poslovanja nasploh.

Banka je ob koncu leta izkazala dobiček pred oslabitvami za kreditna tveganja v višini 25,3 mio EUR, kar je za 93 % nad lanskoletno vrednostjo. Končni dobiček pred davki in po oblikovanih oslabitvah za kreditna tveganja je znašal 6,9 mio EUR, kar je v primerjavi s predhodnim letom kar spodbuden napredek.