Banka v letu 2015

V letu 2015 smo lahko zaznali nadaljevanje pozitivnega razvoja glede makroekonomskih podatkov, ki so se leto prej začeli postopoma le premikati v pozitivno smer. Rast BDP in industrijske proizvodnje je predvsem posledica povečanega izvoznega povpraševanja, ki traja, z nihanji sicer, že kar nekaj kvartalov.

Na drugi strani pa je statistika zaznala prve pozitivne premike končno tudi pri povpraševanju domače potrošnje. Prav tako so se prvi pozitivni premiki na nepremičninskem trgu iz druge polovice leta 2014 nadaljevali tudi v letu 2015. Ti pozitivni premiki so na eni strani seveda pozitivno vplivali tudi na bančno okolje, za katero pa je bilo tudi v letu 2015 značilno padanje nivoja obrestnih mer na vseh področjih ter povečan konkurenčni boj med akterji na bančnem trgu, predvsem na strani kreditnih obrestnih mer.ž

Sberbank banka, d. d., je po močni rasti poslovanja v predhodnih letih na vseh segmentih v letu 2015 usmerjala težišče rasti na področje poslovanja s fizičnimi osebam in mikro podjetji, kjer je dosegla 14 % rast kreditnega portfelja ter skoraj 10 % rast na depozitih.

Na segmentu malega in srednjega gospodarstva ter pri večjih podjetjih pa je težišče aktivnosti bilo na poglobljenih poslovnih odnosih s posamezno stranko po principu »cross selling«. Tako na kreditnem poslovanju banka ni beležila rasti, celo malenkostni padec kreditnih volumnov (6 %), medtem ko so ta prizadevanja prinašala povečanje depozitov za pribl. 8,5 % ter povečanje prihodkov iz provizij in zakladniških poslov.

Kljub močnemu pritisku na obrestne marže je banki uspelo v letu 2015 povečati neto obrestne prihodke za pribl. 4 %. Prav tako je banki, predvsem zaradi zgoraj omenjenega »cross selling« pristopa, uspelo povečati prihodke iz neto provizij za skoraj 13 %. Isto velja tudi za prihodke iz zakladniških poslov (1,5 mio. oz. 164 %), kjer je banka v zadnjih letih postopoma nadgradila ponudbo izvedenih finančnih instrumentov in postala uveljavljen ponudnik tovrstnih transakcij na trgu.

Poleg primarnih virov (depoziti) je banka pri refinanciranju uporabljala (in tako predvideva tudi za naprej) programe, ki jih ponuja SID banka ter v omejenem obsegu tudi programe t. i. TLTRO od ECB.

Banka je ob koncu leta 2015 izkazala približno 46 mio. EUR prihodkov, medtem ko so stroški znašali približno 23,5 mio. EUR. Dobiček pred rezervacijami za kreditna tveganja je znašal 22 mio. EUR (kar je za pribl. 3,3 mio. EUR manj kot v letu 2014, ko je banka beležila od transakcij pri vrednostnih papirjih za pribl. 5,5 mio. EUR enkratnega prihodka).

Ne glede na to, da se število zaposlenih ni bistveno spremenilo, pa so operativni odhodki (vključujoč druge poslovne dobičke in izgube), zrasli za pribl. 2,3 mio. EUR (+ 10 %) v primerjavi z letom 2014 (največji učinek iz naslova sklada za reševanje bank, pribl. 1,3 mio. EUR).

V banki smo v letu 2015 beležili tudi povečanje slabih naložb za pribl. 19 mio. EUR (pribl. 9,8 %), ki so znašale konec leta pribl. 219 mio. EUR. Količnik pokritosti slabih naložb z rezervacijami je konec leta 2015 znašal pribl. 30 %, medtem ko je razlika skoraj docela pokrita z ustreznimi zavarovanji.

V celotnem letu 2015 je banka poknjižila neto vrednost rezervacij (v največji meri) za kreditna tveganja v višini 26 mio. EUR (18 mio. EUR v letu 2014). Ta razvoj je bil v glavnem pogojen z znižanjem vrednosti od zavarovanj pri slabih naložbah ter delno tudi z rezultatom tako imenovanega Asset Quality Reviewa, ki ga je v banki prvič izvedla ECB.

Tako je banka pod črto za leto 2015 beležila izgubo v višini 3,4 mio. EUR po davkih. Izguba se bo krila z zadržanimi dobički iz prejšnjih let. Tako zdaj znaša novi zadržani bilančni dobiček 7,6 mio. EUR (pribl. 11 mio. EUR v letu 2014).

Na tem mestu je treba omeniti tudi dokapitalizacijo, ki smo jo v banki izvedli v 2. kvartalu leta 2015 v višini 25 mio. EUR. Tako se je količnik kapitalske ustreznosti temeljnega kapitala (Tier 1) povečal z 11,05 % konec leta 2014 na 13,48 % konec leta 2015, količnik kapitalske ustreznosti (KU) pa s 15,85 % konec leta 2014 na 18,24 % konec leta 2015.


Potrebujete pomoč?