Uprava Sberbank banke d.d. na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena Statuta banke sklicuje 

53. redno skupščino
Sberbank banke d.d.

ki bo v torek 19. 10. 2021, ob 9.00 uri, v poslovni stavbi na 
naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.

 2. Imenovanje člana nadzornega sveta:

  Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem 13.11.2021 članici nadzornega sveta Sonji Sarközi poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 13.11.2021 se članici nadzornega sveta Sonji Sarközi podaljša mandatna doba v nadzornem svetu za dobo štirih let.

 3. Imenovanje člana nadzornega sveta:

  Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem 13.11.2021 članu nadzornega sveta Kornelu Halmos poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 13.11.2021 se članu nadzornega sveta Kornelu Halmos podaljša mandatna doba v nadzornem svetu za dobo štirih let.

 4. Imenovanje člana nadzornega sveta:

  Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem 13.11.2021 članu nadzornega sveta Sanjin Boganu poteče mandatna doba v nadzornem svetu. Z dnem 13.11.2021 se članu nadzornega sveta Sanjin Bogdanu podaljša mandatna doba v nadzornem svetu za dobo štirih let.

 5. Sprememba statuta banke

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina po predlogu sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

Delničarji bodo na 53. redni skupščini Sberbank banka d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine Sberbank banka d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 7. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 12.10.2021 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Sberbank banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke www.sberbank.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Sberbank banka d.d.
Uprava