S 14. 9. 2019 na ravni Evropske unije stopa v veljavo Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/389, katere cilj je izboljšati zaščito potrošnikov ter zagotoviti večjo varnost pri elektronskih plačilih. Za doseganje skladnosti z zahtevanimi tehničnimi standardi in zagotavljanjem višje stopnje varnosti uporabnikov Digitalnih bančnih poti bodo s 16. 9. 2019 v veljavo stopili tudi spremenjeni Splošni pogoji poslovanja za uporabnike Digitalnih bančnih poti (DBP) za fizične osebe, ki se spreminjajo v delu, ki ureja tehnične standarde in posamezne prijavne oziroma potrditvene elemente.

O spremembah tehničnih standardov in posameznih prijavnih oziroma potrditvenih elementov znotraj spletne in mobilne banke, ki se navezujejo na spremembe v splošnih pogojih,  vas je banka že obvestila, in sicer na spletni strani banke, v blog zapisu, prek e-poštnega obveščanja in obvestil na vstopni strani spletne banke, obvestil znotraj spletne banke in v Navodilih za uporabnike Digitalnih bančnih poti.

Konkretne spremembe splošnih pogojev
V poglavju II. »Opredelitev pojmov« so v 2. členu spremenjeni naslednji pojmi:
SMS žeton: v prvem stavku je dodano besedilo »in pri potrjevanju plačilnih nalogov.«
Aktivacijski ključ: na koncu teksta je dodan zadnji stavek: »Aktivacijski ključ je vsakokrat veljaven 72 ur od izdaje.«
Geslo za potrjevanje plačilnih nalogov, naročil in spreminjanje nastavitev: pojem se briše iz splošnih pogojev.

V poglavju IV. »Načini dostopa in potrjevanja plačilnih nalogov, naročil in spreminjanje nastavitev« se spreminjata:
9. člen: brišeta se obe alineji. V prvem stavku je dodano besedilo »so navedeni v Navodilih za uporabnike Spletne banke eSberbank SI in Navodilih za uporabnike Mobilne banke mSberbank SI.«
10. člen: brišejo se vse tri alineje. V prvem stavku je dodano besedilo »so navedeni v Navodilih za uporabnike Spletne banke eSberbank SI.«

V IX. Poglavju »Začasna ustavitev uporabe DBP« v 21. členu se:
21. člen: spremeni se prva alineja, ki se glasi: »uporabnik doseže določeno število napačnih prijav z avtentikacijskimi elementi (skladno z Navodili za uporabnike Spletne banke eSberbank SI in Navodili za uporabnike Mobilne banke mSberbank SI)«.
Druga alineja istega člena se briše.

V poglavju VXI. (končne določbe) se v 34. členu:
Iz prvega odstavka odstrani besedilo »po elektronski pošti«.

Spremenjeni Splošni pogoji poslovanja za uporabnike Digitalnih bančnih poti za fizične osebe, ki stopijo v veljavo 16. 9. 2019, so na voljo na tej povezavi.

Trenutno veljavni Splošni pogoji poslovanja za uporabnike Digitalnih bančnih poti za fizične osebe so na voljo na tej povezavi.

S spoštovanjem,

Sberbank banka