Uprava Sberbank banke d.d. na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena Statuta banke sklicuje 48. redno skupščino Sberbank banke d.d., ki bo v četrtek, 15. novembra 2018, ob 9.00 uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128a, Ljubljana.


Dnevni red:


1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta
Predlog sklepa nadzornega sveta:

Z dnem 15. 11. 2018 se za člana nadzornega sveta za dobo 4 let imenujeta: Nataša Pukl in Dragutin Bohuš.

3. Določitev nadomestila članici nadzornega sveta gospe Nataši Pukl
Predlog sklepa nadzornega sveta:

3.1. Članica nadzornega sveta Sberbank banke d.d. gospa Nataša Pukl je upravičena do nadomestila za udeležbo in pripravo na sejo nadzornega sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini 8.000,- EUR bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

3.2. V primeru, da je članica nadzornega sveta gospa Nataša Pukl hkrati članica revizijske komisije in/ali komisije za tveganja, je upravičena do nadomestila, in sicer v višini 2.000,- EUR bruto na leto za funkcijo člana revizijske komisije in/ali člana komisije za tveganje, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

3.3. Banka povrne članici nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na opravljanje funkcije članice nadzornega sveta ali članice revizijske komisije in/ali komisije za tveganja (prevozni stroški, stroški nastanitve).

4. Določitev nadomestila članu nadzornega sveta gospodu Dragutinu Bohušu
Predlog sklepa nadzornega sveta:

4.1. Član nadzornega sveta Sberbank banke d.d. gospod Dragutin Bohuš je upravičen do nadomestila za udeležbo in pripravo na sejo nadzornega sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini 8.000,- EUR bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

4.2. V primeru, da je član nadzornega sveta gospod Dragutin Bohuš hkrati član revizijske komisije in/ali komisije za tveganja, je upravičen do nadomestila, in sicer v višini 2.000,- EUR bruto na leto za funkcijo člana revizijske komisije in/ali člana komisije za tveganje, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).

4.3. Banka povrne članu nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ali člana revizijske komisije in/ali komisije za tveganja (prevozni stroški, stroški nastanitve).

Delničarji bodo na 48. redni skupščini Sberbank banke d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine Sberbank banke d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 11. november 2018 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Sberbank banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke sberbank.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Sberbank banka d.d.
Uprava