Uprava Sberbank banke d.d. na podlagi 2. odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena Statuta banke sklicuje 46. redno skupščino Sberbank banke d.d., ki bo v ponedeljek, 13. novembra 2017, ob 9.00 uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana.

Dnevni red:

 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.
 2. Imenovanje članov nadzornega sveta
  Predlog sklepa nadzornega sveta: Z dnem 13. 11. 2017 skupščina za člane nadzornega sveta za dobo 4 let imenuje: Anton Burghardt, Sonja Sarközi, Kornel Halmos in Sanjin Bogdan.
 3. Določitev nadomestila članu nadzornega sveta
  Predlog sklepa nadzornega sveta:
  3.1. Član nadzornega sveta Sberbank banke d.d. g. Anton Burghardt je upravičen do nadomestila za udeležbo in pripravo na sejo nadzornega sveta banke, kot tudi za pripravo in pregled gradiv v zvezi z delom nadzornega sveta, ki niso vezana na gradivo za posamezno sejo nadzornega sveta, v pavšalni višini 8.000,- EUR bruto na leto, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).
  3.2. V primeru, da je član nadzornega sveta g. Anton Burghardt hkrati član revizijske komisije in/ali komisije za tveganja, je upravičen do nadomestila, in sicer v višini 2.000,- EUR bruto na leto za funkcijo člana revizijske komisije in/ali člana komisije za tveganje, ki se izplačuje na mesečni ravni (pro rata).
  3.3. Banka povrne članu nadzornega sveta stroške, ki so neposredno vezani na posamezno sejo nadzornega sveta ali posamezno sejo komisije nadzornega sveta (prevozni stroški, stroški nastanitve).
  3.4. Skladno s politiko skupine Sberbank člani nadzornega sveta, ki so zaposleni v skupini Sberbank Europe AG in Sberbank Rusija, ne prejemajo posebnih plačil s strani Sberbank banke d.d. za opravljanje funkcije v nadzornem svetu in komisijah nadzornega sveta.
 4. Sprememba statuta banke
  Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:
  Skupščina po predlogu sprejme spremembe statuta v predloženem besedilu in prečiščeno besedilo statuta.

Delničarji bodo na 46. redni skupščini Sberbank banka d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine Sberbank banka d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 9. november 2017 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Obrazložitve predlaganih sklepov, besedilo predlaganih sprememb statuta, in drugo gradivo za skupščino banke, je delničarjem na vpogled v prostorih Sberbank banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani banke www.sberbank.si in na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

Sberbank banka d.d.
Uprava