Uprava Sberbank banke d.d. na podlagi 2. odst. 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 16. ter 17. člena Statuta banke sklicuje 45. redno skupščino Sberbank banka d.d., ki bo v torek, 6. junija 2017, ob 9. uri, v poslovni stavbi na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana.

 

 

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Izvolijo se delovna telesa v skladu s poslovnikom skupščine.

2. Predlog uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2016, predstavitev letnega poročila banke za poslovno leto 2016, pisnega poročila nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev s prejemki članov nadzornega sveta in uprave, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Bilančni dobiček, prenesen iz prejšnjih let znaša 8,724,097.05 EUR na dan 31. decembra 2016 vključno z dobičkom za leto 2016 v višini 1,115,620.68 EUR. Dobiček, prenesen iz prejšnjih let, vključno z dobičkom za leto 2016 ostane nerazporejen, pri čemer se bo o njihovi razporeditvi odločilo v prihodnjih obdobjih računovodskega poročanja. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2016 ter jima podeljuje razrešnico.

3. Letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta 

 Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina banke sprejme obrazloženo mnenje nadzornega sveta k letnemu poročilu notranje revizije za leto 2016.

Delničarji bodo na 45. redni skupščini Sberbank banka d.d. odločali o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.

Skupščine Sberbank banka d.d. se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico vsi delničarji banke, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec 4. dne pred zasedanjem skupščine oz. na dan 2. junij 2017 (presečni dan).

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo se lahko pošlje družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. V istem roku lahko delničarji tudi podajo predloge o volitvah revizorjev. Volilnega predloga ni treba utemeljiti.

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti in sicer, poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami.

Delničarji, ki jih predstavljajo njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, predložijo pred začetkom skupščine veljavno pooblastilo.

Letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, letno poročilo o notranjem revidiranju z obrazloženim mnenjem nadzornega sveta in drugo gradivo za skupščino banke z utemeljenimi predlogi sklepov, je delničarjem na vpogled v prostorih Sberbank banke d.d., na naslovu Dunajska cesta 128 a, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 12. ure.

Sberbank banka d.d.

Uprava