Za vas imamo pripravljene različne oblike finančnih instrumentov, s katerimi se zavarujete pred valutnim tveganjem

Banka ob sklenitvi posla ne zaračunava dodatnih stroškov. Izjema so opcije, za nakup katere stranka ob sklenitvi posla plača premijo.

Informacija o vlaganjih navodila glede tveganj PDF, 294 KB

Splošna informacija za stranke glede nasprotja interesov PDF, 55 KB


Terminska kupoprodaja deviz je zavezujoč dogovor med komitentom in banko o sklenitvi konverzije pod točno določenimi pogoji na vnaprej določen datum v prihodnosti.

Terminski tečaj je izračunan iz trenutnega tržnega tečaja (spot) in razlike v obrestnih merah obeh vključenih valut za dogovorjeno obdobje. Skladno s tem je lahko terminski tečaj višji ali nižji od tržnega tečaja.

Prednosti
 • vnaprej znan tečaj
 • ni dodatnih stroškov
Slabosti
 • stranka nima koristi v primeru ugodnega gibanja tečajev
Primer: Terminski nakup USD Stranka ima obveznost čez 6 mesecev plačati dobavitelju dogovorjen znesek, ki se glasi na USD. Ker ne želi prevzeti tveganja spremembe tečaja EUR/USD, se odloči za sklenitev terminskega nakupa USD. Ob zapadlosti mora stranka, ne glede na tržni terminski tečaj, kupiti USD po dogovorjenem tečaju.

Prodajna opcija (PUT)

Kupec prodajne opcije ima ob plačilu premije pravico prodati točno določen znesek v valuti:

 • po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju na točno določen dan (evropski tip opcije),
 • vključno do določenega datuma v prihodnosti (ameriški tip opcije).

Z nakupom prodajne opcije (PUT) se kupec zavaruje pred padcem tržnega tečaja, medtem ko ima koristi ob zanj ugodnem gibanju tržnega tečaja (rast tečaja). Prodajalec prodajne opcije mora kupiti dogovorjen znesek po izvršilnem tečaju, če se kupec opcije odloči, da bo izvedel opcijo.

Prednosti
 • zavarovanje pred padcem tečaja
 • kupec opcije ima možnost izkoriščenja ugodnega gibanja tečaja  

Na dan izvršitve opcije:

 • če je trenutni tržni tečaj višji od izvršilnega tečaja, kupec opcije ne izvrši, temveč se odloči za prodajo valute po trenutnem tržnem tečaju. 
 • če je trenutni tečaj nižji ali enak izvršilnemu tečaju, kupec opcijo izkoristi in proda določen znesek tuje valute po izvršilnem tečaju.
Slabosti
 • vnaprejšnje plačilo premije
Primer: Nakup valutne opcije EUR Put USD Call

Stranka mora čez 6 mesecev plačati dobavitelju dogovorjen znesek, ki se glasi na USD. Ker ne želi prevzeti tveganja spremembe tečaja EUR/USD, se odloči za nakup valutne opcije EUR Put USD Call.

Valutna opcija daje kupcu pravico in ne obveznosti nakupa ali prodaje določenega zneska v določeni valuti na točno določen dan (evropska opcija) ali vključno do določenega datuma (ameriška opcija) v prihodnosti, po vnaprej določenem izvršilnem tečaju (Strike).

Cena
Za pridobitev zgoraj omenjene pravice plača kupec opcije premijo. Cena je odvisna od izbranega izvršilnega tečaja, izbrane življenjske dobe opcije, tržne nestanovitnosti (volatilnosti) deviznih tečajev in obrestnih mer vključenega valutnega para. 
 

Nakupna opcija (CALL)

Kupec nakupne opcije ima ob plačilu premije pravico kupiti točno določen znesek:

 • v valuti po vnaprej dogovorjenem izvršilnem tečaju na točno določen dan (evropski tip opcije)
 • vključno do določenega datuma v prihodnosti (ameriški tip opcije). 

Z nakupom nakupne opcije (CALL) se zavaruje pred zvišanjem tržnega tečaja, medtem ko ima koristi ob zanj ugodnem gibanju tržnega tečaja (padec tečaja). Prodajalec nakupne opcije mora prodati dogovorjen znesek po izvršilnem tečaju, če se kupec opcije odloči, da bo opcijo izvršil.

Prednosti
 • zavarovanje pred rastjo tečaja
 • kupec opcije ima možnost izkoriščenja ugodnega gibanja tečaja 

Na dan izvršitve opcije:

 • če je trenutni tržni tečaj nižji od izvršilnega tečaja, kupec opcije ne izvrši, temveč se odloči za nakup valute po trenutnem tržnem tečaju
 • če je trenutni tečaj višji ali enak izvršilnemu tečaju, kupec opcijo izkoristi in kupi določen znesek tuje valute po izvršilnem tečaju.
   
Slabosti
 • vnaprejšnje plačilo premije

Valutna zamenjava je zavezujoč dogovor med banko in stranko o:

 • hkratnem nakupu oziroma prodaji določenega zneska določene valute in 
 • hkratni terminski prodaji oziroma nakupu istega zneska določene valute (na določen dan v prihodnosti).
 
Prednosti
 • uravnavanje likvidnosti v domači ali tuji valuti
 • omogoča spreminjanje datuma zapadlosti predhodno sklenjenih terminskih poslov ali opcij 
 • zavarovanje pred nihanjem obrestne mere tuje valute
 • v vmesnem obdobju lahko razpolagate s sredstvi v izbrani valuti