Za financiranje tekočega poslovanja, investicijskih vlaganj, razvoja in rasti podjetij.

Omogočamo vam hitrejše, lažje in cenejše pridobivanje bančnih kreditov za financiranje obratnih sredstev, širitev dejavnosti, spodbujanje zasebnih vlaganj in krepitev razvojno-tehnoloških rešitev v vašem podjetju ali dolgoročno investicijo (npr. nakup poslovnih prostorov).

 

znižana obrestna mera
garancija Slovenskega podjetniškega sklada
možnost koriščenja moratorija pri vračilu kredita

Sberbank banka tudi v letu 2021 sodeluje s Slovenskim podjetniškim skladom (v nadaljevanju SPS) v razpisu P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere, ki ga je SPS objavil dne 02.04.2021 v Uradnem listu RS št. 51/2021. 


Prednosti kredita z garancijo Slovenskega podjetniškega sklada: 

 • znižana obrestna mera (od 0,50 % do 1,00 % + pribitek 6 mesečni EURIBOR v % letno)*,
 • dolga ročnost financiranja (od 1,5 leta do 10 let, za obratna sredstva do 5 let)*,
 • možnost koriščenja moratorija pri odplačilu glavnice kredita (od 6 oz. do 24 mesecev)*,
 • garancija Slovenskega podjetniškega sklada v višini 60 % ali 80 % kredita*,
 • pridobitev kredita tudi za tista podjetja, ki nimajo zadostnega zavarovanja pri pridobivanju bančnega kredita,
 • pridobitev kredita tudi za mlada podjetja,
 • financiranje do 80 % višine investicije (upravičenih stroškov projekta),
 • namenska poraba sredstev.
*odvisno od starostnega statusa subjekta (MLADI MSP ali MSP 5+) in produkta/linije

Produkti

MSP 5+

(subjekti, ki so registrirani več kot 5 let do vključno datuma vložitve vloge)

  % garancije  obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % letno
 A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  60 %  0,75 %
 A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  80 %  0,50 %
 A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*  60 %  1,00 %
 C.19. Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19 80 % 0,50 % 

MLADI MSP

(subjekti, ki so registrirani do vključno 5 let do vključno datuma vložitve vloge)

  % garancije  obrestna mera 6 mesečni EURIBOR + pribitek v % 
 A.1. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP  80 %  0,50 %
 A.2. Razvojne garancije in mikrogarancije za tehnološko inovativna podjetja  80 %  0,50 %
 A.3. Razvojne garancije in mikrogarancije za MSP iz dejavnosti šifre G*  60 %  1,00 %
 C.19 Mikrogarancije za MSP - kritje škode zaradi virusa COVID-19 80 % 0,50 %
V dejavnosti šifre G* so vključena podjetja z dejavnostjo "Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil", razen izvzetih dejavnosti skladno z razpisom.

Predložiti je potrebno:

 • Poslovni načrt
 • Finančne projekcije poslovanja podjetja
 • Vlogo za kreditni posel
 • Pozitiven sklep banke o financiranju

Rok prijav

Trenutno razpisani datumi oddaje vlog so: 20. 4., 5. 5., 20. 5., 5. 6., 20. 6., 5. 7., 5. 9., 20. 9., 5. 10. in 20. 10. 2021.

Za podrobnejše informacije glede prijave na razpis in pogojev financiranja se obrnite na svojega svetovalca v Sberbank banki ali pa nam pošljite povpraševanje.


Kriteriji

 

Nekateri osnovni kriteriji za sodelovanje pri razpisu so:
 • v okvir MSP po tem razpisu sodijo subjekti, ki imajo vsaj 1 zaposlenega za polni delovni čas in manj kot 250 zaposlenih,
 • letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR,
 • vlagatelj ne opravlja glavne dejavnosti, razvrščene v dejavnosti, ki so z razpisom izključene,
 • boniteta objavljena na spletnem portalu GVIN vsaj D2 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2020 in zavode),
 • da vlagatelj v bilanci stanja za leto 2019 oziroma za leto 2020 izkazuje celotni kapital v obveznostih do virov sredstev vsaj v višini 7,0% (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2021 in zavode),
 • vlagatelj mora dosegati finančni kazalnik »finančne obveznosti/denarni tok iz poslovanja (EBITDA)« za leto 2019 oziroma za leto 2020 v pozitivni vrednost do vključno 7,0 (omejitev ne velja za vlagatelje, ustanovljene po 1.1.2021 in zavode),
 • vlagatelj s projektom izboljšuje tehnološko opremljenost in delovne pogoje podjetja z vidika povečanja prihodka in dobička podjetja ali dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranjanj število zaposlenih,
 • projekt mora biti realiziran v Republiki Sloveniji,
 • kredit lahko krije največ 80 % investicije, to je do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta. Za razliko mora podjetje zagotoviti lastna sredstva, med katera se ne vključujejo ostali krediti. Prav tako med lastna sredstva ne spadajo viri, ki vključujejo državno pomoč.

Upoštevati pa je potrebno tudi ostale kriterije, navedene v razpisu.


Dokumentacija

Dokumentacija za razpis P1 plus 2021 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 51/2021 z dne 2. 4. 2021.


Zanima me

Prek spodnjega obrazca nam pošljite vaše povpraševanje za dolgoročni kredit v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom. Vpišite svoje kontaktne podatke, želje ter pošljite obrazec. Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času in organizirali sestanek.

Telefonu